Påmeldingsvilkår

Vi anbefalar at du set deg inn i påmeldingsvilkåra for Våt Moro.

Eigenerklæringskjema må fyllast ut i forkant av deltaking på all aktivitet. For born under 18 år må skjemaet signerast av foreldre eller føresatte. Du kan laste ned skjemaet via lenkjene på denne sida og levere det ferdig signert i sekretariatet i forkant av aktiviteten du skal vere med på.

Hugs at alle aktivitetar startar med ein tur innom sekretariatet for registrering.


1. Påmelding/avtalens inngåelse

Avtalen mellom Våt Moro og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av påmeldingsavgiften.

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet

Inkludert i prisen for arrangementet er:
– Veileder (fører/guide/instruktør/kursleder)
– Dekking av veileders(nes) utgifter under arrangementet om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet.
– Alt personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet:
– eventuelt annet sikkerhetsutstyr

3. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Våt Moro tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Risiko og medansvar ved deltagelse på våt moro arrangement.

Alle arrangement har en viss risiko og uforusette hendinger kan inntreffe. Våt Moro søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av høyt kvalifiserte veiledere og ved at våre veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser. På våre arrangement har veilederene(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa. Veilederen er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i arrangementet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsettninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av arrangement og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må også deltagerne ta et delansvar gjennom å akseptere følgende:

– Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
– Inrette seg som en del av gruppa

Ved påmelding bekrefter deltageren at vedkommende deltar frivillig og er innforstått med at deltakingen er på eigen risiko og eget ansvar.

4.2. Helseopplysninger

Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

4.3. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskylt tap av utstyr lånt eller leid av Våt Moro.

Veilederen eller Våt Moro kan på ingen måte stillest til ansvar for materielle skader, tjuveri eller skader på personer.

4.4. Våt Moros kompetanse

Våt Moro søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godt kvalifisert, Veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

5. Våt Moro har rett til å endre eller kansellere et arrangement

5.1. For få påmeldte

Våt Moro kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Våt Moro har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Våt Moro plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering så tidlig som mulig. Ved kansellering skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

5.2. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle arrangement kan Våt Moro måtte endre arrangementet. Våt Moro plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Om Våt Moro ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

5.3. Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos veileder vil Våt Moro etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Våt Moro ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6. Trykkfeil

Våt Moro tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre sider på internett.